Jlǎ nε̆ mì nɔ́ bló amasúmá mìtɔ̀n lɛ́ gbɔn ɖǒ

 

Morya Sín Jadɛ́ɛ̀n wɛ̀ nɔ̀ ɖózó nú gbɛ̀ towè sín lànmɛ̀ gànjí. Mì nɔ̀ bló bó nɔ̀ lĕè sà amàsín lɛ́ ɖĕe nɔ̀ zĕ azinzɔnnɔ lɛ́ sín agbazà sín gàn yì agà. Mì nɔ̀ bɛ̀ nùnywɛ́ ɖĕe cécé tɔ̀n ɖin ɔ kpóɖó amasúmá mìtɔ̀n lɛ́ sín bìbló kpó ɖǒ kpɔ̀, bɔ̀ mì nɔ̀ nǎ amàsín mitɔ̀n lɛ́ ɖaxó yɔyɔ tɔ̀n nú azinzɔnnɔ lɛ́, bɔ̀ yé ná ɖǒ zìn lànmɛ̀ nyanya yé tɔ̀n ɖɛ́ ná kpóɖó ayì nó ɖò jǐ kpó. Zǎnzǎn kpóɖó gbaɖànù kpó, mì ɖó azɔ̌ wà wɛ̀ tawùn bó ná ɖó ɖyɔ̌ ɖĕe yé nɔ̀ bló amasúmá mìtɔ̀n lɛ̀ gbɔ̀n ɔ; bɔ̀ yé ná lĕè ɖǒ syɛ́n jáwùn. Mì nɔ̀ zĕ é nyɔ̀ ɖó bló, bó nɔ̀ lĕè nǎ gǔ, bó nɔ̀ lĕè zĕ thérapì innóvatíɔ̀n tɔ̀n lɛ́ wǎ bɔ̀ yé ná ɖǒ nɔ̀ hù azɔ̀n lɛ́ nú azinzɔnnɔ lɛ́ ná.

Mì kplé nǔ lɛ́ bǐ ɖokpo ɔ, mì nɔ̀ zĕ fífá kpóɖó gànjɛ́wú lànmɛ̀ kpó kɛ́ɖɛ́ nú azinzɔnnɔ lɛ́, bɔ̀ yèɖésú ná sì tuwùn ɖò ayìhɔ̀ngbè tɔ̀n jǐ, ɖì sɛ́nú tɔ̀n gbɔ̀n ɔ, ɖĕe lànmɛ̀ yĕtɔ̀n ɖǒ jìjlǎ ɖǒ wɛ́ gbɔ̀n ɔ. Ɖĕe mì jǎn bló nǔ lɛ́ gbɔ̀n ɔ wɛ́ nyí ɖò, mì ná zǎn àkwɛ́ kpóɖó azɔ̌ kpó gègé ɖó nùbákpɔ̀n kpóɖó nukɔnyiyi kpó jǐ bó ná ɖó nɔ̀ ɖĕ thérapì yɔyɔ lɛ́ kpóɖó ɖotóxwé sín tɛ́nkpɔ̀n yɔyɔ lɛ́ kpó tɔ̀n ná.

Ɖĕe nǔ mìtɔ̀n lɛ́ ná fó gbɔ̀n ɔ wɛ́ nyí ɖò, mì ná hùzú ɖĕe yé nɔ̀ bló amasúmá mìtɔ̀n lɛ́ gbɔ̀n ɔ bó ná ɖó ɖĕ amàsín yɔyɔ ɖagbè lɛ́ tɔ̀n ná ɖì ɖĕe yé nɔ̀ bló ɖò nùnywɛ́ sín atínkɛ́nsáxɔ̀sá tɔ̀n gbɔ̀n ɔ, sín ɖotóxwé sín tɛ́nkpɔ̀n káká yì atínkɛ́n ɖĕe yé nɔ̀ sà ɖò amasìnxwɛ̀ gɔ̀n ɔ.

Ɖò Morya Sín Jadɛ́ɛ̀n gɔ̀n ɔ, mì nɔ̀ ɖɔ̀ nú mɛ̀ lɛ́ ɖò, nú yé ɖó ahǎn nù wɛ́ kpóɖó mɛ̀xó yì kpó ɔ nɔ̀ nyɔ̀ nú lànmɛ̀ yĕtɔ̀n; énɛ́ ɔ̀ wɛ́ zɔ̀n bɔ̀ mì nɔ̀ lĕè sà aɖɔ̀húnù lɛ́ ɖĕe ɖì "Vinora" gbɔ̀n ɔ. Yé ká flín ɖò, alùkɔ́lù sùkpɔ́ nyɔ́nù lànmɛ̀ nɔ̀ gànjí ǎ.