Nú Xógbè

 

Morya Sín Jadɛ́ɛ̀n wɛ̀ nyí hε̆nnù sín entreprìsu kpɛví mìtɔ̀n ɖĕe mì gbǎ ɖò théosophie yɔyɔ ɖin tɔ̀n sín nùɖíɖí jǐ. Yé tín mɛ̀ ɔ, mɛ̀ ɖókpó ɖó «Maîtres de la Sagesse Antique» lɛ́ mɛ̀ - Morya sín jadɛ́ɛ̀n ɔ ná nǎ mì Mǎwǔ sín leɖuɖu lɛ́ jɛ́n wɛ̀; mɔ̀ ɖokpó ɔ̀, mì ní nǎ mɛ̀bǐ gbɛtɔ̀ sín leɖuɖu lɛ́ ɖesu sín ayì jɛ̀ mìjǐ. Enɛ́ ɔ̀ wú wɛ̀ zɔ̀n bɔ̀, entreprìsu ɔ ká nɔ̀ gbɔ̌ adɔ̀ nú nùnywɛ́ kɛ́ɖɛ́, bó ká nɔ̀ lĕè zĕ ɖĕe yé nɔ̀ bló amasúmá mìtɔ̀n lɛ̀ gbɔ̀n ɔ ɖǒ yi nukɔn, bó ká nɔ̀ lĕè xwè dó nùnywɛ́ sín atínkɛ́nsáxɔ̀sá lyε̆ngbèlyε̆ngbè tɔ̀n ná. Entreprìsu mìtɔ̀n ɖesu wɛ̀ nɔ̀ kplé àkwɛ́ tɔ̀n lɛ́ bɔ̀ mì ká nɔ̀ lĕè ɖó azɔ̌ wà wɛ̀ ɖì coopératìvù gbɔ̀n nú mɛ̀bǐ sín gedemɛ.

Entreprìsu ɔ nɔ̀ ɖǒ hlɔ̀nhlɔ̀n ɖǒ nyí innóvatɛ́ ɖò ɖĕe yé nɔ̀ cɔ̀ lànmɛ̀ ɖagbè gbɔ̀n ɔ sín industrì mɛ̀, bó ká nɔ̀ lĕè bà ɖĕe yé nɔ̀ hù égbè kpóɖó sɔ̀ kpó sín azɔn lɛ́ gbɔ̀n ɔ. Wèmá bàtɔ̀ mìtɔ̀n lɛ́ sín azɔ̌ ɔ wɛ̀ nyí ɖò yé ná nɔ̀ ɖè agɛnt actìf ɔ tɔ̀n sín atín lɛ́ mɛ̀ bó ná nɔ̀ zé yé ɖǒ bló atínkɛ́n lɛ́ gànjɛ́wú tɔ̀n ná. Wèmá bàtɔ̀ mìtɔ̀n lɛ́ nɔ̀ lĕè bà ɖĕe yé nɔ̀ mɔ̀, bó nɔ̀ zĕ amasúmá sín mólécúle lɛ́ yi nukɔn gbɔ̀n ɔ ɖò amàsín sín chìmì kpóɖó bìótèchnólógì kpó mɛ̀.

Morya Sín Jadɛ́ɛ̀n nɔ̀ zĕ azinzɔnnɔ lɛ́ ɖò nukɔn kpóɖó mɛsísí kpó, bɔ̀ ká nɔ̀ lĕè blε̆ mɛ̀ ǎ, bɔ̀ ká nɔ̀ lĕè bló azɔ̌ ɖagbè kɛ́ɖɛ́. Yé ɖɔ̀ xó gɔ̀ná ɔ, entreprìsu ɔ ná nɔ̀ sà atínkɛ́n lɛ́ pɔwùn ǎ, é ká ná nɔ̀ lĕè ɖɔ̀ nú mɛ̀ lɛ́ ɖĕe yé sì nɔ̀ ɖǒ gbɛ́ kpóɖó lànmɛ̀ gànjí kpó ɔ, atínkɛ́n lɛ́ ɖĕe yé sì nù ɔ, kpóɖó ɖĕe yé sì sú ta nú nùbúdò sín xó mìtɔ̀n lɛ́ ná.

Mì bà ná nyí bìópharmaceutìque sín entreprìsu ɖĕe ɖò nukɔn nú mɛ̀bǐ ɖò gbɛmɛ̀ fǐ bó ká ná lĕè tɛ́npkɔ̀n ɖǒ nǎ atínkɛ́n lɛ́ kpóɖó ɖotóxwé sín equìppement lɛ́ kpó nú mɛ̀bǐ ɖǒ fíbǐ ɖĕe yé ɖè ɔ kpóɖó hwéɖĕbǔnu ɖĕe yé ná ɖǒ bíbà wɛ̀ ɔ.