Gbɛ ga ɖiɖi tɔ̀n - Longevity - Longévité - 長寿
Xomɛhunhun - Happiness - Bonheur - 幸せ
Hunsìn - Health - Santé - 健康
Hlɔ̀nhlɔ́n - Energy - Énergie - エネルギー

Jlǎ nε̆ mì nɔ́ bló amasúmá mìtɔ̀n lɛ́ gbɔn ɖǒ

Morya Sín Jadɛ́ɛ̀n wɛ̀ nɔ̀ ɖózó nú gbɛ̀ towè sín lànmɛ̀ gànjí. Mì nɔ̀ bló bó nɔ̀ lĕè sà amàsín lɛ́ ɖĕe nɔ̀ zĕ azinzɔnnɔ lɛ́ sín agbazà sín gàn yì agà. Mì nɔ̀ bɛ̀ nùnywɛ́ ɖĕe cécé tɔ̀n ɖin ɔ kpóɖó amasúmá mìtɔ̀n lɛ́ sín bìbló kpó ɖǒ kpɔ̀, bɔ̀ mì nɔ̀ nǎ amàsín mitɔ̀n lɛ́ ɖaxó yòyò tɔ̀n nú azinzɔnnɔ lɛ́, bɔ̀ yé ná ɖǒ zìn lànmɛ̀ nyanya yé tɔ̀n ɖɛ́ ná kpóɖó ayì nó ɖò jǐ kpó.

Subscribe to